شرکت کنندگان

شرکت کنندگان اکسپو هنری تبریز – دوره پنجم

 

۱- گالری ایرانی – آقای رامین ایرانی – تلفن: 09214037280

۲- مجموعه دار آقای جلیل مکبر

۳- کانون فرهنگ و هنر تبریز – آقای ناصر نسودی – تلفن: 09143056943

۴- گالری میر علی تبریزی – خانم معصومه خضرلو – تلفن: 09144073609

۵- مجموعه شخصی خانواده مرحوم نخجوانی – آقای مجتبی نخجوانی

۶- کارگزار اکسپو تبریز – خانم شبنم مکبر – تلفن: 09121000194

۷- دبیرخانه اکسپو هنری تبریز

۸- گالری شلمان – آقای علی مزارعی – تلفن: 09121508660

۹- کارگزار اکسپو تبریز – آقای سجاد باغبان – تلفن: 09148038312

10- گالری یاسمی – خانم کبری رادپور – تلفن: 09143168496