شورای برگزاری بالاترین مرجع تصمیم گیری اکسپو است و اعضا آن شامل مدیران اکسپو می باشد.


مدیر عامل موسسه شمس تبریزی و رئیس شورای برگزاری: محمد محمودی

mahmoudi@tabrizexpo.com

امور هنری نمایشگاه: محمد نوریان

nooriyan@tabrizexpo.com

مدیر هیات ارزیابی اکسپو آثار هنری: جمال سوزنده

soozandeh@tabrizexpo.com

معاون هماهنگی: امیر مرتضوی

mortazavi@tabrizexpo.com

مدیر ارتباطات: مجید ناصردوست

nasserdoost@tabrizexpo.com

نماینده دوره چهارم اکسپو در تهران و سایر شهرستانها : پیمان علیزاده اسکویی

alizadeh@tabrizexpo.com

مدیر اجرایی: مجید محمودی

mahmoudi2@tabrizexpo.com

امور مالی: جعفر بابازاده

babazadeh@tabrizexpo.com

امور انفورماتیک: سینا حقیقت

haghighat@tabriz.com

امور اجرایی نمایشگاه: ساسان لطفی حیائی

امور پشتیبانی: رستم نظری

nazari@tabrizexpo.com

مشاور حقوقی: ناصر بهنام