شورای برگزاری بالاترین مرجع تصمیم گیری اکسپو است و اعضا آن شامل مدیران اکسپو می باشد.


رئیس شورای برگزاری: محمد محمودی

مدیر هنری و گرافیگی: محمد نوریان

مدیر هیات ارزیابی اکسپو آثار هنری: جمال سوزنده

مدیر اجرایی: امیر مرتضوی

مدیر ارتباطات: مجید ناصردوست