شرکت کنندگان

شرکت کنندگان اکسپو هنری تبریز – دوره پنجم

 

۱- گالری ایرانی – آقای رامین ایرانی – تلفن: ۰۹۲۱۴۰۳۷۲۸۰

۲- مجموعه دار آقای جلیل مکبر

۳- کانون فرهنگ و هنر تبریز – آقای ناصر نسودی – تلفن: ۰۹۱۴۳۰۵۶۹۴۳

۴- گالری میر علی تبریزی – خانم معصومه خضرلو – تلفن: ۰۹۱۴۴۰۷۳۶۰۹

۵- مجموعه شخصی خانواده مرحوم نخجوانی – آقای مجتبی نخجوانی

۶- کارگزار اکسپو تبریز – خانم شبنم مکبر – تلفن: ۰۹۱۲۱۰۰۰۱۹۴

۷- دبیرخانه اکسپو هنری تبریز

۸- گالری شلمان – آقای علی مزارعی – تلفن: ۰۹۱۲۱۵۰۸۶۶۰

۹- کارگزار اکسپو تبریز – آقای سجاد باغبان – تلفن: ۰۹۱۴۸۰۳۸۳۱۲

۱۰- گالری یاسمی – خانم کبری رادپور – تلفن: ۰۹۱۴۳۱۶۸۴۹۶