شرکت کنندگان

شرکت کنندگان اکسپو هنری تبریز – دوره ششم

۱- آقای رامین ایرانی – شماره موبایل:۰۹۲۱۴۰۳۷۲۸۰

۲- آقای امیر انتصاری – شماره موبایل: ۰۹۲۱۴۱۳۷۹۷۰

۳- آقای جلیل خسروشاهی – شماره موبایل: ۰۹۱۲۸۲۰۵۲۰۵

۴- آقای احسان شعردوست – شماره موبایل: ۰۹۱۲۳۳۶۱۲۸۳

۵- آقای مهدی ملازاده – شماره موبایل: ۰۹۱۴۴۱۹۰۶۷۴

۶- خانم معصومه خضرلو – شماره موبایل: ۰۹۱۴۴۰۷۳۶۰۹

۷- آقای علی شکری – شماره موبایل: ۰۹۱۴۳۰۵۶۸۰۰

۸- خانم شبنم مکبر – شماره موبایل: ۰۹۱۲۱۰۰۰۱۹۴

۹- آقای رحیم چرخی – شماره موبایل: ۰۹۱۴۳۰۹۱۴۵۴

۱۰- آقای علی مزارعی – شماره موبایل: ۰۹۱۲۱۵۰۸۶۶۰

۱۱- خانم کبری رادپور – شماره موبایل: ۰۹۱۴۳۱۶۸۴۹۶

 

کارگزار و نماینده رسمی نمایشگاه فروش آثار هنری – استانبول

آقای رامین ایرانی مدیر گالری ایرانی – شماره تماس: ۰۹۲۱۴۰۳۷۲۸۰