آثار فروخته شده دوره دوم(جمع کل آثار فروخته شده: ۳۵ اثر) – قیمت آثار در این دوره زیر یک میلیون تومان بود.