آثار فروخته شده دوره سوم (جمع کل آثار فروخته شده: ۳۰ اثر)